Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση


ΙΔΡΥΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες (Παιδαγωγική Επάρκεια)

Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pmseterotita@eled.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25510 30033 25510 30049

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής - Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πολιτισμική ετερότητα, πολιτισμική ενημερότητα, επαγγελματική ενδυνάμωση, έρευνα-δράση

ΣΧΟΛΙΑ: Το Π.Μ.Σ. επικεντρώνεται σε έναν τομέα αιχμής όλων των τύπων και βαθμίδων της εκπαίδευσης, αυτόν της διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας και αποσκοπεί: (1) στην επαγγελματική ενδυνάμωση και ανάπτυξη πτυχιούχων διαφόρων ειδικοτήτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ώστε να είναι σε θέση να προωθούν ως εκπαιδευτές ή επιμορφωτές ή εκπαιδευτικοί, με αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο, στρατηγικές που αφορούν στη διαχείριση της ετερότητας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αποβλέπει επίσης στην καλλιέργεια της πολιτισμικής ενημερότητας στους επιμορφούμενους ή τους μαθητές τους. Στο πλαίσιο αυτό,
(2) το παρόν Π.Μ.Σ., υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση επιδιώκει (α) την προετοιμασία ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων και ερευνητών που θα στελεχώσουν εκπαιδευτικούς θεσμούς και ερευνητικά κέντρα καθώς και (β) την προετοιμασία επαγγελματιών που θα πλαισιώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης.
Επίσης το Π.Μ.Σ επιδιώκει:
(3) την επιστημονική ενδυνάμωση των μεταπτυχιακών φοιτητών. Συγκεκριμένα, στους στόχους του Π.Μ.Σ. συγκαταλέγονται (α) η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας στα παραπάνω πεδία, (β) η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με την ερευνητική μεθοδολογία και δεοντολογία, και (γ) η υλοποίηση εμπειρικής έρευνας στα γνωστικά πεδία της Παιδαγωγικής καθώς και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk