ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2700

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: msc-fiqs@uniwa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 538 5529

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημείας, Χημικής Μηχανικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, Διατροφής και Διαιτολογίας, Κτηνιατρικής και άλλων συναφών εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΡΟΦΙΜA, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk