Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών,Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscads@central.ntua.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 7723 613

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Aπόφοιτοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, αλλά και άλλων συγγενών Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων/ Σχολών ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης της χώρας, απόφοιτοι Πολυτεχνείων ή Τεχνικών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: δομοστατικός, σχεδιασμός, ανάλυση, κατασκευές, πολιτικός μηχανικός

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk