Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3850

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 260

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: eaps@eap.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 367314

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Γίνονται δεκτοί:
(Α) σε ποσοστό 70% απόφοιτοι προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών: Ψυχολογίας, πρώην τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας με ειδίκευση Ψυχολογία.
(Β) σε ποσοστό 20% απόφοιτοι προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών: Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (πρ. Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής), Κοινωνικής Εργασίας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, καθώς και πρώην τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής Ψυχολογίας με ειδίκευση Φιλοσοφία ή Παιδαγωγική, καθώς και του Τμήματος Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών Παν/μίου Κρήτης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων όλων των προαναφερθέντων τμημάτων στην εν λόγω κατηγορία αποτελεί η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον τριών (3) μαθημάτων Ψυχολογίας, η οποία θα τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης. Εφόσον δεν πληρείται το προαπαιτούμενο των τριών (3) μαθημάτων ψυχολογίας, ο/η υποψήφιος/υποψήφια μπορεί να εμπίπτει στην ομάδα πτυχιούχων (Γ).
(Γ) σε ποσοστό 10% απόφοιτοι οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. με τις κάτωθι προϋποθέσεις: (i) Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον τριών (3) μαθημάτων Ψυχολογίας, η οποία θα τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης, είτε
(ii) Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον δύο (2) μαθημάτων Ψυχολογίας, η οποία θα τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης, και επιπλέον πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης της Θ.Ε. ΕΚΠ50 «Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον» του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» του ΕΑΠ, είτε
(iii) Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών συναφών με το γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας, είτε
(iv) Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών συναφών με το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής με την προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον μαθημάτων ψυχολογίας στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.
Διευκρινίζεται ότι για τις αιτήσεις ενδιαφερομένων που ανήκουν στην Γ κατηγορία, των οποίων το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ή ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ χωρίς ωστόσο να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τρία (3) τουλάχιστον μαθήματα ψυχολογίας θα κρίνονται απορριπτέες καθώς η συγγένεια των επιστημονικών κλάδων και χώρων δεν αποτελεί κριτήριο ομοιότητας γνωστικών αντικειμένων και υπ’ αυτή την έννοια κανένα μάθημα παιδαγωγικού ή κοινωνιολογικού περιεχομένου δεν υποκαθιστά μάθημα ψυχολογικού περιεχομένου και το αντίστροφο. Οι επιστημονικοί χώροι είναι διακριτοί.
Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων ψυχολογίας, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τεκμηριώνεται πάντα από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης της εκάστοτε Γραμματείας.
Σημείωση:
Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).
Επισήμανση:
Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψυχολογία, Αναπτυξιακή ψυχολογία, Ψυχική υγεία παιδιών & εφήβων, Ψυχική Ανθεκτικότητα & Ευημερία

ΣΧΟΛΙΑ: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν συνάφεια με τη σχολική ψυχολογία (ΦΕΚ 308/Β/25-1-2023)

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk