Ψηφιακός Μετασχηματισμός Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 60


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Οικονομία-Διοίκηση

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ditaf@upatras.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610962967

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής,
2. Πτυχιούχοι Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ και
3. Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ και Αστυνομικών Ακαδημιών

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Λογιστικής, Φορολογικές Υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Αυτοματοποίηση της Λογιστικής

ΣΧΟΛΙΑ: Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι διεπιστημονικό και θεραπεύει τα πεδία της Λογιστικής, της Φορολογίας, της Ελεγκτικής, της Χρηματοοικονομικής και των Τεχνολογιών Πληροφορικής. Έχει ως σκοπό να εντάξει στις εταιρίες, μέσω της εξειδίκευσης των στελεχών, τον επιθυμητό τρόπο προσέγγισης της λογιστικής και χρηματοοικονομικής, του ελέγχου (φορολογικού και μη) και των τυποποιημένων διαδικασιών με ψηφιακό τρόπο, διότι η Τεχνολογία Πληροφοριών χρησιμοποιείται ως μηχανισμός ελέγχου μέσα από τις διαδικασίες εξασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Συγκεκριμένα, η αυτοματοποίηση της λογιστικής μέσω της φορολογίας, της χρηματοοικονομικής και του ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό ακολουθεί τις διαδικασίες που καθορίζονται στα προγράμματα ελέγχου, ώστε να επιτραπεί στους ελεγκτές να κάνουν πράγματα που δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς αυτήν, π.χ. λεπτομερειακές στατιστικές αναλύσεις, Αναλυτικές Διαδικασίες Ελέγχου (Αnalytical Reviews) κ.λπ. Μπορεί επίσης, να αλλάξει τη φύση της διαχείρισης της ίδιας της διαδικασίας του ελέγχου, π.χ. επιτρέποντας την εξ αποστάσεως πρόσβαση στα αρχεία από τους συνεργάτες κ.λπ. Επιπλέον, μέσω της προώθησης της έρευνας σε επίκαιρα και νέα επιστημονικά ζητήματα της ψηφιακής λογιστικής, της αυτοματοποίησης των λογιστικών και χρηματοοικονομικών διαδικασιών και της σχετικής βιβλιογραφίας στοχεύει στην ανάπτυξη των κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων των αποφοίτων του.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk