Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Φυσικής & Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: gis@geol.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2107274297

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ “Geographic Information Systems” γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, γνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους εν γένει από Σχολές Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικές Σχολές, Τμήματα Γεωγραφίας, Γεωπονίας, Ιατρικής, Αρχαιολογίας, Οικονομικών.
Το νέο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Geographic Information Systems» έχει ως γνωστικό αντικείμενο το επιστημονικό πεδίο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με έμφαση σε προγραμματιστικά εργαλεία και βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον GIS, σε διαδικτυακά εργαλεία συναρτήσει εμπορικών εφαρμογών και σε ερευνητικά θέματα, τόσο σε εφαρμοσμένο, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γεωγραφικα Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), Γεωχωρική Μοντελοποίηση, ΓΣΠ & Προγραμματισμός, GIS και Τηλεπισκόπηση

ΣΧΟΛΙΑ: Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα μέσο για την απόκτηση όχι μόνο ενός εξειδικευμένου τίτλου σπουδών, αλλά και για την απόκτηση εμπειρίας και ουσιαστικής γνώσης σε θέματα γύρω από την διαχείριση και την χωρική ανάλυση πληροφορίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk