Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Μετά­φραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική»


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: ΡΩΣΙΚΑ - RUSSIAN


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: secr@enl.uoa..gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2107277774

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: "Πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ρωσικής
Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, και άλλων Τμημάτων με συναφές γνωστικό αντικείμενο της ημεδαπής και αναγνωρισμένων (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται) ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής • Φοιτητές που ολοκλήρωσαν το 8ο εξάμηνο σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν την έναρξη του προγράμματος."

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μετάφραση, Αγγλική, Ελληνική, Ρωσική

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk