ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 80

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmed@med.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107461451, 455

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster Medicine” γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι σχολών ιατρικής της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο (Νοσηλευτική, Φαρμακολογία, Βιολογία κλπ) ή Σχολών Φιλοσοφίας, Νομικής, Διοίκησης, Οικονομικών, Ευρωπαϊκών Σπουδών κλπ. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ειδικό ενδιαφέρον, προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και πτυχιούχοι ΤΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ειδικό ενδιαφέρον, προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ, ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ: Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, αλλά και απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα   διαχείρισης κρίσεων  υγείας,  επείγουσας ιατρικής,   ιατρικής ευπαθών ομάδων με έμφαση στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς.  Παράλληλα διδάσκονται θέματα ψυχικής υγείας, κοινωνικής πολιτικής, ανθρωπιστικού δικαίου και βασανιστηρίων, αλλά και θέματα  επικοινωνίας της υγείας,  επικοινωνιακής διαχείρισης του κινδύνου, θέματα διαφάνειας και ανοικτών δεδομένων στην δημόσια υγεία καθώς και θέματα συμμετοχικού σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών υγείας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk