ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmed@med.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105832352

ΦΑΞ: 2105832351

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ "Προληπτική και Κλινική Καρδιολογία" γίνονται δεκτοί κάτοχοι του Α΄κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Μαιευτικής, και Κοινοτικής Υγείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ: Η συνεργασία της Ιατρικής Σχολης με το τμήμα Νοσηλευτικής και τα μέλη ΔΕΠ που συμμετείχαν υπήρξε άριστη όμως στην τελευταία προκήρυξη ο αριθμός των υποψηφίων ήταν πολύ μικρός. Μετά από εξέταση διαπιστώθηκε ότι αυτό οφείλεται στο ότι καλύφθηκαν οι επιστημονικές ανάγκες σε ειδικευμένους νοσηλευτές στα αιμοδυναμικά τμήματα των καρδιολογικών κλινικών από του αποφοιτήσαντες με αποτέλεσμα να μην απορροφούνται πλέον από την αγορά εργασίας οι απόφοιτοι.
Έχοντας υπόψη και τη νέα νομοθεσία που υποχρεώνει όλα τα Π.Μ.Σ. να επανεξεταστούν το τμήμα αποφάσισε να προχωρήσει στη επανίδρυση του Π.Μ.Σ. σε αυτοδύναμο με τίτλο «Προληπτική και Κλινική Καρδιολογία» διευρύνοντας τις ειδικότητες συμμετοχής αλλά και με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την Π.Φ.Υ.
Ως στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:
Α) Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο της προληπτικής και κλινικής καρδιολογίας και η προαγωγή της έρευνας ιδιαίτερα στο τομέα της προληπτικής και κλινικής καρδιολογίας.
Β) Η αξιοποίηση των αποφοίτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας αλλά και η μεγιστοποίησης της κοινωνικής προσφοράς τους μέσω της εφαρμογής των γνώσεων που αποκτούν στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Γ) Η αξιοποίηση των αποφοίτων από την πολιτεία για σχεδιασμό στρατηγικών πρόληψης στον τομέα των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
1. Να απασχοληθούν σε θέσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα στις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις προληπτικής καρδιολογίας
2. Να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν έρευνα στα επιστημονικά πεδία του Π.Μ.Σ. και να προετοιμάζονται για έρευνα διδακτορικού επιπέδου
3. Να βοηθούν την πολιτεία στη χάραξη πολιτικών πρόληψης και κλινικής αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
To Π.Μ.Σ. θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προληπτική και Κλινική Καρδιολογία».
Απώτερος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η διάθεση στις υπηρεσίες υγείας εξειδικευμένων επιστημόνων συμβάλλοντας στην πρόληψη και μείωση των καρδιοπαθειών και την αντιμετώπιση της σύγχρονης Δημοπαθολογίας.
Εν κατακλείδι το Π.Μ.Σ. ως αυτοχρηματοδοτούμενο θα συμβάλλει στη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών, χωρίς κρατικές δαπάνες, και θα καλύψουν άμεσες αλλά και απώτερες ανάγκες των νέων υπηρεσιών δημόσιας υγείας που δημιουργούνται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για εκπαίδευση των Ιατρών, Γενικών Ιατρών, Νοσηλευτών, Φυσικοθεραπευτών, Μαιών και κοινοτικής υγείας που υπηρετούν σε ακριτικές νησιωτικές περιοχές στην προληπτική και κλινική καρδιολογία. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ανάγκες της Π.Φ.Υ., στην εκπαίδευση, τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και σε επιτελικές θέσεις, Διοικητικές θέσεις που σχεδιάζουν προγράμματα προληπτικής και κλινικοεργαστηριακής καρδιολογίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk