ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmed@med.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132061061

ΦΑΞ: 2107462635

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών της Ιατρικής
Σχολής και άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (τμήματα της Σχολής
Επιστημών Υγείας, Βιολογίας, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογίας,
Κοινωνιολογίας) της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΟΣΟΓΗΡΑΝΣΗ, ΕΥΠΑΘΕΙΑ, ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ, ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑ, ΠΟΛΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ: ΜΕ το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) "Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα" η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εισάγει στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση το ομώνυμο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο περιλαμβάνει: 1) Τη μελέτη των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών γήρανσης, 2) την διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη της ειδικής νοσολογίας της τρίτης ηλικίας, των λεγόμενων και "γηριατρικών συνδρόμων", 3) τις ιδιαιτερότητες της πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψη των ηλικιωμένων. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορεί να παρέχει υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένη φροντίδα υγείας σε ηλικιωμένους ασθενείς,και να προάγει τη βασική και κλινική έρευνα στο ανερχόμενο πεδίο της γήρανσης και της γηριατρικής.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk