ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΛΟΓΙΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmed@med.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6946027930

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (Α.Ε.Ι) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ και της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων, αναγνωρισμένων, τμημάτων της αλλοδαπής (Ν. 4485/2017, άρθρο 34).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ: Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των επιστημόνων στις ενδεικνυόμενες στρατηγικές πρόληψης, θεραπείας και άλλων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, εισάγοντάς τους παράλληλα στις μεθόδους έρευνας σε διδακτορικό επίπεδο για την παραγωγή και την εφαρμογή έγκυρης και καινοτόμου γνώσης στον επιστημονικό τομέα των εξαρτήσεων. Επιπλέον, λόγω της διεπιστημονικής φύσης του αντικειμένου του Π.Μ.Σ., σκοπός του είναι η διεξοδική και βάσει κριτηρίων διεπιστημονικότητας διδασκαλία και εκπαίδευση των νέων επιστημόνων στη συναφή μεθοδολογία έρευνας, με στόχο τη δυνατότητα παραγωγής και εφαρμογής καινούργιας γνώσης.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται του πεδίου των εξαρτήσεων. Θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε να διατίθενται ειδικά ερευνητικά εργαλεία και κατάλληλες θεματολογίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο αντικείμενο των εξαρτήσεων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk