ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ KAI ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3200

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: TMHMA EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, TMHMA ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Επιστήμες της Αγωγής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: icte@ecd.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103688040, 2103688043

ΦΑΞ: 210 3688057

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ: Το ΔΠΜΣ έχει αντικείμενο τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση».
Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση και την έρευνα των διακυβευμάτων της χρήσης των ΤΠΕ σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον. Εστιάζει στη μελέτη και την έρευνα σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. Με την ανάπτυξη της κριτικής αξιολόγησης της έρευνας στον χώρο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, το ΔΔΠΜΣ στοχεύει στην προπαρασκευή στελεχών υψηλού επιπέδου, στη διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών/-ριών με τις πρακτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας με τους ειδικούς στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση ΤΠΕ σε διαφορετικά περιβάλλοντα
• να καθοδηγούν με σαφήνεια εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους στη δημιουργία και την εφαρμογή ΤΠΕ
• να αναλύουν κριτικά και να αξιολογούν τους διάφορους τύπους εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
• να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο χώρο των ΤΠΕ με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk