ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΌΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ι) Θεωρητικά Μαθηματικά

ΙΙ) Μαθηματικά της Πληροφορικής

ΙΙΙ) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: gradsec@math.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-393733

ΦΑΞ: 2810-393725

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών
Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων
Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θεωρητικά Μαθηματικά
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Μαθηματική Πληροφορική

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk