ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: secr@biol.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107274248

ΦΑΞ: 2107274065

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μικροβιακή Βιοτεχνολογία,Μικροβιακή διαχείριση αποβλήτων
και ρυπαντών,Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί,Ενζυμική Βιοτεχνολογία,Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης μικροβίων
με ανώτερους οργανισμούς,Ανάλυση γονιδιωμάτων μικροοργανισμών
& Μοριακή Εξέλιξη

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk