Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 75


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5000 - 10000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΧΑΝΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Οικονομία-Διοίκηση

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mtim@isc.tuc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2821037302

ΦΑΞ: 2821036900

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Προερχόμενοι από χώρες ΕΕ και από χώρες εκτός ΕΕ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διοίκηση, Τεχνολογία, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Μάρκετινγκ

ΣΧΟΛΙΑ: Απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, στελέχη επιχει- ρήσεων και οργανισμών καθώς και ερευνητές με στόχο: a. Την εξειδίκευση τους στα σύγχρονα συστήματα δι- οίκησης των τεχνολογιών, της καινοτομίας και της επιχει- ρηματικότητας συνδυάζοντας γνώσεις από τις επιστήμες της διοίκησης, της λήψης αποφάσεων, της οργάνωσης, της οικονομίας, του μάρκετινγκ, της καινοτομίας, της πληροφορικής, των τεχνολογιών, της νομικής, καθώς επίσης και τη δημιουργία επιστημόνων - ερευνητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της στα αντικείμενα που αυτό θεραπεύει. b. Την ανάπτυξη των οργανωτικών, διοικητικών και τεχνολογικών προσόντων και γνώσεων που θα τους είναι αναγκαία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιο- δρομία. c. Την απόκτηση γνώσεων επί του ισχύοντος νομικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση, ανάπτυξη και λει- τουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και επιχειρήσεων. d. Την προετοιμασία τους για αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα είναι διεθνές και προσφέρεται στην Αγγλική Γλώσσα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία - Τεχνική υποστήριξη: masters@studyingreece.edu.gr