Πληροφορική και Τηλεματική


ΙΔΡΥΜΑ: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Συστήματα και Εφαρμογές Cloud και Edge

Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2800

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: itpsec@hua.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 00302109549402/444

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Το Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Τηλεματική» αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε προχωρημένα θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, και κυρίως στα πεδία της διαχείρισης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, τις τεχνολογίες και υποδομές νέφους και διαδικτύου των πραγμάτων και τη ανάπτυξη εφαρμογών στο περιβάλλον αυτό, όπως επίσης και και στην αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι απόφοιτοί του θα είναι ικανοί να καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, να συμμετέχουν σε υψηλού επιπέδου έρευνα και ανάπτυξη και να παράγουν νέα επιστημονικής γνώσης.
Κατηγορίες Εισακτέων:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων με αντικείμενο συναφές με αυτό της Πληροφορικής και της Τηλεματικής και των Θετικών Επιστημών καθώς και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών από την αλλοδαπή, που είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Υποδομές Cloud, Πλατφόρμες Cloud, Edge και IoT δίκτυα, Σχεδιασμός προηγμένων συστημάτων Cloud και Edge, Μηχανική Μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Υπολογιστική Όραση, Διαχείριση και Οπτικοποίηση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου, Επιχειρησιακή Στρατηγική Τεχνολογιών Πληροφορικής, Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Ανάπτυξη Έργων Πληροφορικής

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk