Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΌΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών και Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Περιβάλλοντος

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: tsolis@uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302810545133

ΦΑΞ: +302810545164

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού
αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΣΧΟΛΙΑ: Σκοπός του προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος είναι οι απόφοιτοι να έχουν αποκτήσει υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα αιχμής στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική, Κλιματική Αλλαγή και στις Τεχνολογίες προστασίας Περιβάλλοντος, ώστε να συμβάλουν στη προώθηση της έρευνας στον τομέα του Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και να προσφέρουν τις γνώσεις τους στελεχώνοντας υψηλών απαιτήσεων θέσεις του Κρατικού και του Ιδιωτικού Τομέα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk