Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.Επιχειρηματική Πληροφορική
2.Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος
3.Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς ->η συγκεκριμένη ειδίκευση προσφέρεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 0 - 2800

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 75

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mai@uom.edu.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-891734

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική είναι οι εξής:

Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής.
Συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας.
Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Ειδικότερα το αντικείμενο κάθε ειδίκευσης είναι:

Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

Η ειδίκευση αυτή έχει ένα διεπιστημονικό χαρακτήρα για την απόκτηση γνώσης τόσο στις τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα πληροφοριακά συστήματα, όσο και σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομίας και σχετικών νομικών ρυθμίσεων. Προετοιμάζει τους φοιτητές παρέχοντας τις αναγκαίες δεξιότητες πληροφορικής για την επιτυχή ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε ψηφιακό περιβάλλον, βασισμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία, με έμφαση σε πρακτικές ηλεκτρονικού/κινητού επιχειρείν και κοινωνικών μέσων. Προσφέρει το βέλτιστο συνδυασμό τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών γνώσεων, διαμορφώνοντας την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής τόσο των επιχειρήσεων, όσο και της δημόσιας διοίκησης στον ελληνικό/διεθνή χώρο.

Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)

Η ειδίκευση στοχεύει στην παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στην περιοχή της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού για το υπολογιστικό νέφος. Οι επιμέρους γνωστικές περιοχές αφορούν στις τεχνολογίες αιχμής που σχετίζονται με υποδομές υπολογιστικών νεφών, την ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφούς λογισμικού, τη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων στο νέφος, την αξιολόγηση της επίδοσης συστημάτων με έμφαση σε πλατφόρμες, εργαλεία, βιβλιοθήκες και πρακτικές που αξιοποιούνται στην πράξη.

Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)

Οι πρόσφατες αλλά και οι αναδυόμενες εξελίξεις των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (5G/6G, IoT, ML, quantum computing κ.ά.) μας οδηγούν σε ένα νέο κόσμο όπου από τη μια παρέχονται τα αγαθά της πλήρους συνδεσιμότητας και της αδιάλειπτης υπολογιστικής (Industry 4.0 κ.ά.), και από την άλλη αναζητούνται τα μέσα για την προάσπιση των αξιών της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας (blockchain, crypto, cyber security, κ.ά). Κρίσιμο ζητούμενο είναι η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσά τους. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η μελέτη των συστημάτων και δικτύων επόμενης γενιάς και η ανάπτυξη της σχετικής έρευνας.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική γίνονται δεκτές οι παρακάτω κατηγορίες πτυχιούχων ανά ειδίκευση:

1. Ειδίκευση «Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)»: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

2. Ειδίκευση «Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)»: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Φυσικής.

3. Ειδίκευση «Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks»: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Φυσικής.Κατ’ εξαίρεση σε όλες τις ειδικεύσεις δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις από αποφοίτους Τμημάτων που δεν είναι συναφή προς την ειδίκευση, εφόσον προκύπτει από τα βιογραφικά στοιχεία εκτενής επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο της ειδίκευσης.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ..

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πληροφορική
Πληροφοριακά Συστήματα
Επιχειρηματική Πληροφορική
Επιστήμη Η/Υ
Τεχνολογία Η/Υ
Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα
Παγκόσμιος Ιστός
Καινοτομία
Δικτυωμένα Συστήματα
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Τεχνολογίες Διαδικτύου
Λογισμικό
Έξυπνες Κινητές Συσκευές
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Κινητό Επιχειρείν
Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Μέσα
Υπολογιστική Νέφους
Τεχνολογίες Νέφους
Νέφος
Ανάπτυξη Λογισμικού
Επόμενης Γενιάς
Η/Υ
Θετικές Επιστήμες
Τεχνολογία
Υπολογιστές
Υπολογιστικά Προβλήματα
Δίκαιο Πληροφορικής

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk