Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ανάπτυξη και Προγραμματισμός
Οικονομική Λειτουργία
Κοινωνική Πολιτική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 75


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 110

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Πολιτικές Επιστήμες

Οικονομία-Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: kdoundi@uop.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2741040045, 2741040058

ΦΑΞ: 2741040050

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι: α) από Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, των διεθνών σχέσεων, της νομικής και της δημόσιας διοίκησης ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων και β) από Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανάπτυξη και Προγραμματισμός, Οικονομική Λειτουργία, Κοινωνική Πολιτική

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk