Σχεδιασμός ανθεκτικών, βιώσιμων και ευφυών υποδομών


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας (Materials, Constructions and Geotechnical Works of High Resilience).
2. Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές (Hydraulic and Environmental Engineering for Sustainable Infrastructures).
3. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Διαχείρισης Έργων (Smart Systems of Transportation and Works Management).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 60


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 35

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: civil@upatras.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610996504

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: (α) Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι προπτυχιακών προ- γραμμάτων σπουδών, τριακοσίων (300) πιστωτικών μονάδων, από Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών Πανε- πιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, , (β) διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι προπτυχιακών προ- γραμμάτων σπουδών τριακοσίων (300) πιστωτικών μο- νάδων, άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμέ- νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Τμημάτων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού. Τελειόφοιτοι των Τμημάτων αυτών μπορούν να γίνουν δεκτοί με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απονομή του διπλώματος ή του πτυχίου τους και θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τυ- χόν καθορισθείσες εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, μέχρι την έναρξη του πρώτου διδακτικού εξαμήνου του ΠΜΣ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ανθεκτικές υποδομές, βιώσιμες υποδομές, ευφυείς υποδομές

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk