ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: α) Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο
β) Ιδιωτικό Δίκαιο και Εμπορικές Συναλλαγές

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 75


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2200

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Νομικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: evoutsi@uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2103688669

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσοι:
α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι.
β) έχουν πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή αποδεικνύεται με την προσκόμιση ενός εκ των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται δεκτά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Συνεκτιμάται η πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: γαλλική ή γερμανική. Με απόφαση της Σ.Ε., μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσης γνωστικά αντικείμενα.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι πτυχιούχοι, καθώς και όσοι διαθέτουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών, από την οποία προκύπτει ότι μέχρι την 31.8.2022 έχουν περατώσει ολοσχερώς τις προπτυχιακές σπουδές τους (ακαδ. έτους 2021-2022).
___________________________________
Συνεργασία: Συνεργασία με επτά Νομικές Σχολές του Δικτύου European Law School Network και ανταλλαγή διδασκόντων και διδασκομένων μέσω του Δικτύου
Καινοτομία: Τα μαθήματα διδάσκονται απηχόντας τις σύγχρονες εξελίξεις σε κάθε κλάδο δικαίου
Διεπιστημονικότητα: Ο τρόπος διδασκαλίας επεκτείνεται στην διάδραση με άλλες κοινωνικές επιστήμες, όπως η οικονομική επιστήμη και η κοινωνιολογία.
Απορρόφηση στην αγορά εργασίας: Οι απόφοιτοί μας βρίσκουν θέσεις εργασίας σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και διεθνείς δικηγορικές εταιρείες.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συνεργασία, Καινοτομία, Διεπιστημονικότητα, Απορρόφηση στην αγορά εργασίας

ΣΧΟΛΙΑ: Τρόπος Παρακολούθησης: Κάποια μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως. "Κατόπιν απόφασης της Σ.Ε. είναι δυνατή η εν όλω ή εν μέρει διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ιδίως προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή κατά την διδασκαλία διδασκόντων από τα Πανεπιστήμια των μελών του Δικτύου του European Law School Network ή διδασκόντων που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε σχολές και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού ή ειδικών επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το τριανταπέντε τοις εκατό (35%) του συνόλου των προσφερόμενων ανά ειδίκευση μαθημάτων."
Κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. με απόφαση της Συνέλευσης η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να γίνει και στη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk