Κυκλική Οικονομία και Στρατηγικές Αειφορίας


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

Οικονομία-Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: circulareconomy@uniwa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2105381335 +30 2105381327 +30 2105381483

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι στοχεύουν να αποκτήσουν υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς και της έρευνας για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία και τις στρατηγικές αφορίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Circular economy, μεταπτυχιακό, μηχανικοί, βιωσιμότητα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk