Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: masterteam-info@ece.ntua.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 7723859

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Σύμφωνα με τα Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης και Κανονισμού λειτουργίας γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι:
α) Απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ.
β) Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων Μηχανικών ή πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, με προϋπόθεση τις κατ’ ελάχιστον 180 πιστωτικές μονάδες (ECTS), για τους οποίους η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ.
γ) Τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ. (Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεμότητα αυτή δεν εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό στον ενδιαφερόμενο.)
δ) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Καινοτομία, Βιοϊατρική Μηχανική, Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων

ΣΧΟΛΙΑ: Το πρόγραμμα εστιάζει στην καλλιέργεια επιχειρηματικών και ηγετικων δεξιοτήτων στους φοιτητές καθώς και στην έκθεσή τους σε όλα τα βήματα που εμπλέκονται στη μετάφραση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτόμα ιατρικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk