Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3100

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟΔΟΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Πολιτικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: rhodes_pms_gov@aegean.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 22410 99318

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ειδικότερα Τμημάτων και Κατευθύνσεων Διεθνών – Στρατηγικών Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, Βαλκανικών, Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δεκτοί επίσης γίνονται: πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, απόφοιτοι των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών Ασφαλείας καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εάν πιστοποιηθεί από την Συντονιστική Επιτροπή Σ.Ε. η ικανότητά τους να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διακυβέρνηση, Ασφάλεια, Μεσόγειος

ΣΧΟΛΙΑ: Μαθησιακά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες στο ΠΜΣ:
-Γνώσεις
αποκτούν εξειδικευμένη και σύγχρονη γνώση στο γνωστικό πεδίο του ΠΜΣ και γνωστικές ικανότητες για πρωτότυπη σκέψη και ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα,
επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών του γνωστικού πεδίου του ΠΜΣ καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς,
διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του γνωστικού πεδίου.

-Δεξιότητες
εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του γνωστικού τους πεδίου στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο,
εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη λύσεων στα προβλήματα του μεσογειακού χώρου,
είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το γνωστικό τους πεδίο,
τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα.

-Ικανότητες
αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις σε υψηλό επίπεδο,
επεξεργάζονται τα ποικίλα δεδομένα του μεσογειακού χώρου και προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των κρίσεων,
συντάσσουν κείμενα προβάλλοντας τις απόψεις τους για εξειδικευμένα θέματα του μεσογειακού χώρου.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk