Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 75


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 35

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Νομικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: manios@law.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2310 996536

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Κατηγορίες Εισακτέων : Απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Νομικής
Περιγραφή :
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσει νέο διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ με τίτλο “European Business and Economic Law”. Η διάρκεια του ΠΜΣ θα είναι ενός (1) έτους με στόχο την κατάρτιση επιστημόνων ανωτάτου επιπέδου στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων, καθώς και στο Οικονομικό Δίκαιο. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στο ευρωπαϊκό φάσμα.
Στο Π.Μ.Σ θα γίνονται δεκτοί/-ές κατά κύριο λόγο πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Σχολής Πανεπιστημίων της αλλοδαπής· σημειωτέον ότι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δεν αποκλείεται η εισαγωγή αποφοίτων της ημεδαπής με τον μειωμένο αριθμό των δέκα (10) θέσεων έναντι των εικοσιπέντε (25) των της αλλοδαπής. Γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων, σύνταξης και παρουσίασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η αγγλική.
Διευκρινίζουμε ότι η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι δωδεκάμηνη με αφετηρία την 1η Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους και λήξη την 30ή Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Η χρονική αυτή περίοδος διαμοιράζεται σε δύο (2) εξάμηνα: χειμερινό και εαρινό. Κατά το δεύτερο εξάμηνο και μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέτασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Κατά κανόνα τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000€). Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής θα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δύο (2) υποτροφίες ύψους χιλίων ευρώ (1.000€), σε φοιτητές/-τριες πλήρους φοίτησης, που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κατά τις εξετάσεις του πρώτου (Α΄) εξαμήνου. Η υποτροφία συνίσταται στην ισόποση μείωση της δεύτερης δόσης των διδάκτρων.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δίκαιο των Επιχειρήσεων, Οικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο, Νομικές Επιστήμες

ΣΧΟΛΙΑ: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσει νέο διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ με τίτλο “European Business and Economic Law”. Η διάρκεια του ΠΜΣ θα είναι ενός (1) έτους με στόχο την κατάρτιση επιστημόνων ανωτάτου επιπέδου στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων, καθώς και στο Οικονομικό Δίκαιο. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στο ευρωπαϊκό φάσμα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk