ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη
2. Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2400

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 80

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Οικονομία-Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: dinet@hna.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4581309, 210 4142175

ΦΑΞ: 210 4581659

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, ύστερα από επιλογή, απόφοιτοι ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017, καθώς και απόφοιτοι των Α.Σ.Ε.Ι του ν. 3187/2003, και απόφοιτοι των αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτική Τεχνολογία, Διοίκηση

ΣΧΟΛΙΑ: Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή στους/στις αποφοίτους/απόφοιτες του θεωρητικών, πρακτικών, αναλυτικών και συνθετικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Το Πρόγραμμα συνδυάζει την οικονομική, τη διοικητική και ιδίως την τεχνολογική-τεχνική εκπαίδευση στα ακαδημαϊκά αλλά και πρακτικά αντικείμενα του Προγράμματος που θεραπεύει.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk