Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Α. Κινητή πολιτιστική κληρονομιά
Β. Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι
Γ. Ιστορικοί Τόποι και Φυσικά Τοπία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3900

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 100

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ccc@eap.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  +30 2610 367336

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
1. Απόφοιτοι από όλα τα τμήματα Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής με συναφή γνωστικά αντικείμενα. Η συνάφεια των
γνωστικών αντικειμένων προκύπτει έπειτα από εισήγηση
της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του Προγράμμα-
τος και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.,
2. πτυχιούχοι από τα τμήματα Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστι-
κού αντικειμένου. Η συνάφεια των γνωστικών αντικει-
μένων προκύπτει έπειτα από εισήγηση της Ακαδημαϊκής
Επιτροπής Εποπτείας του Προγράμματος και απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.,
3. πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών των Πανε-
πιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. μπορούν να
γίνουν δεκτοί ύστερα από εισήγηση της Ακαδημαϊκής
Επιτροπής Εποπτείας του Προγράμματος και απόφα-
ση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., με γνώση της
αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και γνώση άλλης μίας
γλώσσας σε επίπεδο C2.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φυσική Κληρονομιά, Πολιτιστική Κληρονομιά, Κλιματολογία, Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι, Επιστήμη Υλικών, Μνημεία

ΣΧΟΛΙΑ: Τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. παρέχονται εξ αποστάσεως. Στα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. οι φοιτητές καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk