Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2800

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Περιβάλλοντος

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: msc-forest.fwsd@uth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2441064730

ΦΑΞ: 2441064731

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι Τμημάτων Δασολογίας, πρώην Δασοπονίας, Γεωτεχνικών επιστημών, Περιβάλλοντος, πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δασολογία, Φυσικό Περιβάλλον, Κυκλική Οικονομία, Ξυλώδη και Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk