Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία


ΙΔΡΥΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΞΑΝΘΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ttoel@env.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2541079770

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1.Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
2. Πτυχιούχοι τμημάτων Νομικών Σχολών, Σχολών Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
3. Πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών τμημάτων, Διπλωματούχοι τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς με τους στόχους του ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου που η περιβαλλοντική επιστήμη-τεχνολογία δεν αποτελεί κύριο αντικείμενο της εκπαίδευσής τους

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τεχνολογίες, Περιβάλλον, Νομοθεσία, Μηχανική

ΣΧΟΛΙΑ: Για το έτος 2020-2021 είναι εξ΄αποστάσεως και για τα άλλα έτη είναι εξ΄αποστάσεως και δια ζώσης ( ΦΕΚ 2744 τ.Β'/10.07.2018).
Στο θεματικό κύκλο, το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταφορά του γνωστικού υπόβαθρου της περιβαλλοντικής τεχνολογίας για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην προστασία του περιβάλλοντος (Τεύχος Β΄2245/15.06.2018)
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική. Υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας στα Αγγλικά, εφόσον στα συγκεκριμένα μαθήματα υπάρχουν αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές (Τεύχος Β΄2245/15.06.2018)
Σχετικά με τις υποτροφίες, χορηγούνται δύο υποτροφίες σύμφωνα με τον κανονισμό με κριτήριο τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου με την προϋπόθεση, ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 30 (Τεύχος Β’ 2744/10.07.2018)

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk