Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5400

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Νομική Σχολή

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 300

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Νομικές Επιστήμες

Οικονομία-Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: doe@eap.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +35722841974, 8011002345, 210 6748293

ΦΑΞ: +30 2610 367110

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου και άλλων συναφών με το θέμα και τους σκοπούς τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, υπό την επιφύλαξη των άρθρων του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επίπεδου τουλάχιστον Β1.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δίκαιο, Οικονομία, Επιχειρήσεις, Εμπόριο

ΣΧΟΛΙΑ: Τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. παρέχονται εξ αποστάσεως. Στα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. οι φοιτητές καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή. Οι απόφοιτοι του Προγράμματός θα εξοπλιστούν με τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως νομικοί ή στελέχη δικηγορικών γραφείων ή εταιρειών δημοσίων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, μέσα στο πλαίσιο του διαρκώς μεταβαλλόμενου σύγχρονου επιστημονικού και εργασιακού περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk