Καλλιέργειες υπό Κάλυψη-Υδροπονία


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4100

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 120

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Γεωπονικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: kyk@eap.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 367312

ΦΑΞ: +30 2610 367110

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Γίνονται δεκτοί/ές:

1. Απόφοιτοι των Γεωπονικών Επιστημών και Επιστημών Διαιτολογίας-Διατροφής.

2. Απόφοιτοι των Θετικών Επιστημών (Χημείας, Βιολογίας, Φυσικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, και Περιβάλλοντος)
3. Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Επιστημών
4. Απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος του Ε.Α.Π. “Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες”.
5. Απόφοιτοι αντίστοιχων ή συναφών, με τις παραπάνω, σχολών των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
6. Κάτοχοι πτυχίου ελληνικού ή κυπριακού Πανεπιστημίου και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θερμοκήπιο, Υδροπονία, Διχτυοκήπιο, Μικροκλίμα, Φυτική Παραγωγή

ΣΧΟΛΙΑ: Τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. παρέχονται εξ αποστάσεως. Στα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. οι φοιτητές καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή. Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν σε δημόσιες υπηρεσίες και ερευνητικούς φορείς αλλά και ως στελέχη θερμοκηπιακών και υδροπονικών μονάδων, ως σύμβουλοι γεωργικών επιχειρήσεων, ως ιδιώτες επιχειρηματίες και ως μελετητές και παραγωγοί

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk