Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3900

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Πληροφορικής

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Ιόνιο Πανεπιστήμιο


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 120

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: bnp@eap.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 367312

ΦΑΞ: +30 2610 367110

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Δ.Μ.Π.Σ. «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι σχολών επιστημών υγείας, θετικών, βιολογικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολυτεχνικών σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με συναφή γνωστικά αντικείμενα (σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/2017), υπό την επιφύλαξη των άρθρων του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ και του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Με απόφαση των ιδίων οργάνων μπορούν να συντμηθούν ή να επιμηκυνθούν προθεσμίες που αφορούν στις διαδικασίες και τη λειτουργία του προγράμματος σπουδών.
Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής καθώς μέρος των διαλέξεων, των συγγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βιοπληροφορική, Νευροπληροφορική, Νευροβιολογία, Μαθηματική Μοντελοποίηση, Μηχανική Νευρικής Αποκατάστασης

ΣΧΟΛΙΑ: Τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. παρέχονται εξ αποστάσεως. Στα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. οι φοιτητές καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk