Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: amsar@hmu.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-379742

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:
α) πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε, Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ή άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικεί¬μενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
β) διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Η/Υ, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Χημικοί Μηχανικοί, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστήμιων, καθώς και άλλων Τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
γ) πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Φυσικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληρο-φορικής ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστήμιων σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Για πιθανές άλλες περιπτώσεις αποφασίζει κατά περίπτωση η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. .

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ρομποτική, συστήματα αυτομάτου ελέγχου, συστήματα παραγωγής, αυτοματισμοί, CAD/CAM/CNC, μηχανική όραση

ΣΧΟΛΙΑ: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η οργάνωση και υλοποίηση πρότυπων μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, της ρομποτικής και των αυτοματισμών. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα αποτελούν το βασικό πλαίσιο γύρω από το οποίο καθορίζονται και διαμορφώνονται τα προσφερόμενα μαθήματα και οι λοιπές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του Προγράμματος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk