Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Tο Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:
i) στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθησιακών περιβαλλόντων στο διαδίκτυο, τόσο στο επίπεδο σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας) όσο και στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πεδίο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

ii) στις βασικές λειτουργίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στις σχέσεις της με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς,

iii) στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού διαδραστικού υλικού με βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2400

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Παιδαγωγικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: edivea2@edc.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 28310-77193

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογήςθα πρέπει να διαθέτουν:
α. Τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.
​και
β. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eLearning, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση , Δια Βίου Μάθηση, Εκπαίδευσή Ενηλίκων, Σύγχρονα Περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο, Δημιουργικότητα στην εκπαιδευση

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk