Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: tzanouds@uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 28310 77216

ΦΑΞ: 28310 77222

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Υποψήφιοι για το ΠΜΣ μπορεί να είναι και πτυχιούχοι ΤΕΙ. Το πτυχίο τους πρέπει να προέρχεται από Τμήμα με γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Τη συνάφεια του πτυχίου ΤΕΙ προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ κρίνει με απόφασή της η Συνέλευσης Τμήματος. (γ) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με διαδικασίες που ορίζει η Συνέλευση Τμήματος. (δ) Γ ια όλους τους υποψήφιους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά). Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από την κατάθεση αναγνωρισμένων σχετικών τίτλων ή, εάν δεν υπάρχουν, μετά από σχετική εξέταση που διενεργεί επιτροπή που απαρτίζεται από μέλη του Τομέα Φιλοσοφίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φιλοσοφία, Γνώση, Αξίες, Κοινωνία

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk