Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: tzanouds@uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 28310 77215

ΦΑΞ: 28310 77222

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών και Σχολών Κοινωνικών Επιστημών καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με διαδικασίες που ορίζει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Για όλους τους υποψήφιους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά). Η επαρκής γνώση πιστοποιείται από την κατάθεση αναγνωρισμένων τίτλων που την κατοχυρώνουν. Εάν δεν υπάρχουν οι αναγνωρισμένοι τίτλοι κατοχύρωσης, διενεργείται εξέταση σύμφωνα με διαδικασίες που ορίζει η Σ.Ε. Στην κλίμακα 0-10, προακτέοι βαθμοί είναι το πέντε (5) και άνω. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη λοιπή διαδικασία εξέτασης του Π.Μ.Σ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πολιτισμική Ανάλυση, Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk