Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2100

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 70

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: phil-secr@uop.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27210-65132, 27210-65115

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημιακών Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με κριτήρια που θα θεσπίσει η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, του άρθρου 34 του ν. 4485,
μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ' έτος, σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485, ήτοι με την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στο Τμήμα Φιλολογίας, διαθέτουν σχετικό τίτλο σπουδών και επιτελούν συναφές έργο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κλασικές, Νεοελληνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές,
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία, Συγκριτική Γραμματολογία και της Θεωρία της Λογοτεχνίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk