Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
2. Εσωτερικός Έλεγχος
3. Κανονιστική Συμμόρφωση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4250

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Όχι

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Όχι


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 120

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Οικονομία-Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: secr@econ.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103689433, 2103689465

ΦΑΞ: 2103689471

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ- μάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος, Κανονιστική Συμμόρφωση

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία - Τεχνική υποστήριξη: masters@studyingreece.edu.gr