Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

2. Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υποδομών και Συστημάτων

3. Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4500

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Οικονομία-Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: dapost@unipi.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104142263

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων, Επιχειρηματική Αναλυτική

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk