ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: α) Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας
β) Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
γ) Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: kallini@hist.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310995223

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα είναι:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω¬να με το Ν. 3328/2005 (Α' 80).
3. Από τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ως υπεράριθμος/η μόνον ένας / μία κατ’ έτος, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2018 και ο τίτλος σπουδών του/της και το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφή με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Προγράμματος.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία, Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk