ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: ΙΤΑΛΙΚΑ - ITALIAN


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Λογοτεχνία, μετάφραση και πολιτισμός, Εκπαιδευτικές εφαρμογές
στην εκμάθηση και αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1250

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: msc-itl@itl.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310995238

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του Ν.4485/2017 που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠOΥΔΕΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk