ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ


ΙΔΡΥΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην λήψη
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΔΜΣ) στο γνω-
στικό πεδίο της Νεφρολογίας με τίτλο «Μεθοδολογία της
σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας».

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: nephrol@med.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2551030341

ΦΑΞ: 2551353146

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Σχολών Επιστημών Υγείας και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Νεφρολογία , Νεφρική ανεπάρκεια , νεφρική αποκατάσταση, νεφρική νόσος, νεφροπάθειες, αιμοκάθαρση

ΣΧΟΛΙΑ: Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται
στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από
επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω
προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και
της επιστήμης της ιατρικής, την ικανοποίηση των εκπαι-
δευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών αναγκών της χώρας,
στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε
θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της ιατρικής,
ειδικές θεματικές ενότητες έρευνας και πρακτικής άσκη-
σης στην επιστήμη της Νεφρολογίας με έμφαση στη σύγ-
χρονη μεθοδολογία της διάγνωσης και θεραπευτικής
αντιμετώπισης της οξείας και χρόνιας νεφρικής βλάβης
και ιδιαίτερα των παθήσεων με σοβαρή επιβάρυνση της
νεφρικής λειτουργίας γνωστικών αντικειμένων του πρώ-
του κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευ-
ση, έρευνα και πρακτική άσκηση στην επιστήμη της Νε-
φρολογίας με έμφαση στη σύγχρονη μεθοδολογία της
διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης της οξείας
και χρόνιας νεφρικής βλάβης και ιδιαίτερα των παθή-
σεων με σοβαρή επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να δώσει στους εκπαιδευόμε-
νους μια ολοκληρωμένη εικόνα των σύγχρονων μεθό-
δων κάθαρσης που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση
της οξείας και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας καθώς και
τις επαγγελματικές δεξιότητες στη διαχείριση των μεθό-
δων αυτών και των επιπλοκών τους. Να δημιουργήσει
επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν ή
να διαμορφώσουν πολιτικές ολιστικής διαχείρισης νοση-
μάτων, όπως είναι η ανεπάρκεια νεφρών με σημαντική
κοινωνική και οικονομική επίπτωση στη χώρα μας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk