Θεολογία και Πολιτισμός


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 150

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 70

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: info@theo.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310996983

ΦΑΞ: 2310996991

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου του Τμήματος Θεολογίας ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΑΕΑ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (ύστερα από κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω¬να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
3. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος.
4. Για την υπεράριθμη εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών ειδικών κατηγοριών θα υπάρχει ειδική μέριμνα κατά περίπτωση, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, Βιβλική και Πατερικής Γλώσσα
Εκκλησιαστική Ιστορία, Χριστιανική Γραμματεία, Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη, Σλαβικές Εκκλησίες
Δογματική, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Οικουμενική Θεολογία
Ηθική και Ποιμαντική, Κοινωνιολογίας, Σπουδή της Θρησκείας, Πληροφορική θεολογικών δεδομένων
Παιδαγωγική, Λειτουργική, Ομιλητική, Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο


Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk