Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: metaptyhiako@metal.ntua.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107722066

ΦΑΞ: 2107722063

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου. Επίσης απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Υπόγεια Έργα, Σήραγγες, Μεταλλευτική, Γεωτεχνική Μηχανική

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk