ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΜΑΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: info-msc-pgb@geo.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310998556

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. των Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80), ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, οι οποίοι κρίνεται κατά περίπτωση και με βάση τη συνάφεια του γενικού και ειδικού γνωστικού τους αντικειμένου ότι πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τοn εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΜΑΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΛΥΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk