ΠΜΣ «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές»


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ειδίκευση Α «Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία»,

Ειδίκευση Β «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών»,

Ειδίκευση Γ «Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: kornaraki@chem.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310997670

ΦΑΞ: 2310997642

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8.
The Postgraduate Program accepts applications from candidates holding a degree/diploma from Greek Universities and Technological Education Institutions (TEI) and recognized higher education institutions from abroad, on a related subject/field. In addition, one (1) member of the categories of EDIP and ETEP, can be also accepted as supernumerary admission, according to Law 4485, Art. 34, par.8.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία,
Θεμελιώδεις αρχές χημικής τεχνολογίας και προσομοίωση διεργασιών, Ποιότητα, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση νερού και υγρών αποβλήτων, Σχεδιασμός μονάδων βιολογικού καθαρισμού, Διεργασίες διαχωρισμών, Μέθοδοι σύνθεσης και χαρακτηρισμού ανόργανων και υβριδικών νανοδομημένων και νανοπορωδών υλικών, Συντήρηση ιστορικών μνημείων και (νανο)υλικά, Ετερογενείς καταλυτικές διεργασίες και μηχανισμοί αντιδράσεων, Περιβαλλοντική κατάλυση και διεργασίες παραγωγής (βιο)καυσίμων και (βιο)χημικών.
Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών,
Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυμερών, Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας, Βιο-πολυμερή, Αντιδράσεις πολυμερισμού, Επεξεργασία πολυμερών, Πολυμερικά μίγματα, Ανακύκλωση πολυμερών, Ινες, Τεχνολογία Βαφικής.
Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών,
Χημικές μεταβολές τροφίμων, Φυσικοχημεία τροφίμων, Ερευνητικές μέθοδοι στην επιστήμη των τροφίμων, Ανάπτυξη προϊόντος, Διεργασίες τροφίμων, Ασφάλεια/Γνησιότητα τροφίμων.

ΣΧΟΛΙΑ: Η Προκήρυξη Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ανακοινώνεται κάθε Ιούνιο και αφορά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk