ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Εφαρμοσμένη γεωλογία -Γεωφυσική.

2. Ορυκτοί πόροι -Πετρολογία και διαχείριση περιβάλλοντος.

3. Κλιματικές μεταβολές και επιπτώσεις στο περιβάλλον.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 0 - 2.400

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 45

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: cntrinia@geol.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 727 4394

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Στο ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Γεωεπιστημονικών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Στο ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών συγγενών ή συμπληρωματικών προς τις Γεωεπιστήμες Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Μη αποκλειστικά παραδείγματα τέτοιων πτυχιούχων είναι οι Φυσικοί, Χημικοί, Ωκεανογράφοι, Βιολόγοι, Γεωγράφοι, Αρχαιολόγοι, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων, Περιβαλλοντολόγοι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωπόνοι.
3. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την Παρ. 8, Αρ. 34 του Ν.4485/17.
4. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές οι οποίοι περάτωσαν τις σπουδές μέχρι και την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που ορίζεται στην ετήσια προκήρυξη του ΠΜΣ, (Παρ. 4, Αρ. 4 παρόντος Κανονισμού), και δεν έχουν καμία απολύτως εξεταστική εκκρεμότητα. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής δεν έχουν καθομολογηθεί, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής στην οποία φοιτούσαν και στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γεωεπιστήμες, κλίμα, περιβάλλον, εφαρμοσμένη γεωλογία, ορυκτοί πόροι

ΣΧΟΛΙΑ: Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί το επιστημονικό πεδίο των γεωεπιστημών και του περιβάλλοντος (περιλαμβάνονται η τεκτονική, υδρογεωλογία, εδαφομηχανική-βραχομηχανική, τεχνική γεωλογία, γεωφυσική, σεισμολογία, γεωθερμία, ορυκτολογία, πετρολογία, γεωχημεία, κοιτασματολογία, ηφαιστειολογία, γεωμορφολογία, κλιματολογία, παλαιοντολογία, ιζηματολογία, στρωματογραφία, περιβαλλοντική γεωλογία, γεωγραφία, παλαιοωκεανογραφία, θαλάσσια γεωλογία, γεωαρχαιολογία).
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα έρευνας και εφαρμογής των γεωλογικών και γεωπεριβαλλοντικών επιστημών με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη. Το ΠΜΣ είναι σταθερά προσανατολισμένο να διαμορφώνει γεωεπιστήμονες με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στην κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων και στην πολυπλοκότητα των προβλημάτων που ανακύπτουν σε κάθε σύγχρονο τομέα δραστηριότητας και αφορά στις γεωεπιστήμες και στο περιβάλλον. Επιπροσθέτως, το ΠΜΣ αυτό προετοιμάζει τις νέες γενιές των ερευνητών των γεωεπιστημών, οι οποίοι θα είναι σε θέση αφενός να συμβάλλουν στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης στα σχετικά πεδία και αφετέρου να διασφαλίζουν την αλληλεξάρτηση και ανατροφοδότηση έρευνας και παραγωγής.
Το ΠΜΣ στοχεύει στην κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων παραγωγής εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα μπορεί επιτυχώς να ανταπεξέλθει στην πολυπλοκότητα των προβλημάτων που ανακύπτουν σε κάθε σύγχρονο τομέα δραστηριότητας και αφορά στις Γεωεπιστήμες και στο περιβάλλον

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk