Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Κινηματογραφικές Σπουδές
Τηλεοπτικές Σπουδές

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000 - 6000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Τέχνες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: betty.kaklamanidou@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2310 990520

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κινηματογράφου είναι:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλο σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών,
2. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε Κινηματογραφικές σπουδές, Σπουδές ΜΜΕ (MA in media studies) και Πολιτισμικές Σπουδές της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, ακόμη και σε περίπτωση που ο τίτλος πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. δεν προέρχεται από τα τμήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω¬να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κινηματογράφος, Ιστορία, Θεωρία, Τηλεόραση, Είδος, Πολιτική, Μεταφορά, Κοινωνικό Φύλο

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk