Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3200

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟΔΟΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: msaem@rhodes.aegean.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2241099421

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/ες Α.Ε.Ι. (ήτοι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/ες/διπλωματούχοι/ες μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών.
Οι επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής γίνονται δεκτοί/ές υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, εξ αποστάσεως

ΣΧΟΛΙΑ: Σκοπός του Π.Μ.Σ. "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" είναι η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλλουν τόσο στο μανατζμεντ όσο και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων». Το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα του σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων και της διοίκησης τους γενικότερα, με τη σύγχρονη και ευρεία έννοια του όρου, που περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες και τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, λειτουργίας και διοίκησης.
Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως κατά κύκλους (modules) όπου συμπεριλαμβάνονται και Σαββατοκύριακα και αργίες. Μέρος του εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. δύναται να πραγματοποιείται αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk