Δ.Π.Μ.Σ. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην "Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου"


ΙΔΡΥΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 5

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6.800

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ KAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 23

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Οικονομία-Διοίκηση

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: diekp@aueb.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-8203681 & 210-8203692

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Στατιστική, Αγορές Χρήματος, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Ασφάλειες Ζωής – Γενικές Ασφάλειες, Διαχείριση Αναλογιστικού Κινδύνου

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk